ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής περίληψης στο Επιστημονικό Περιοδικό «Νοσηλευτική», όπως δημοσιεύονται στον σύνδεσμο: https://www.hjn.gr/index.php/el/odigies-syggrafeon

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 26 Μαΐου 2024

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα τυπωθούν όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi και όχι μεγαλύτεροι από 12cpi, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: ΑΒΓΔΕΖΗΘ – αβγδεζηθ 10cpi ΑΒΓΔΕΖΗΘ – αβγδεζηθ 12cpi
 2. Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
 4. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
 5. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 6. Στο έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).
 7. Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης.
 8. Οι εργασίες πρέπει να είναι δομημένες ως εξής:
  Ερευνητική Εργασία : Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
  Ανασκόπηση: Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
  Εισαγωγή: συνοψίζεται σε 1-2 προτάσεις η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
  Σκοπός: αναγράφονται με σαφήνεια το/α ερευνητικό/α ερώτημα/ματα ή η υπόθεση της μελέτης σε 2-3 προτάσεις.
  Υλικό και Μέθοδος: αναφέρεται ο ερευνητικός σχεδιασμός, ο χώρος διεξαγωγής (χωρίς σαφή ταυτότητα), ο χρόνος/διάστημα διεξαγωγής, το μέγεθος και η μέθοδος επιλογής του δείγματος, η μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, το ποσοστό ανταπόκρισης, το είδος της στατιστικής ανάλυσης.
  Αποτελέσματα: περιγραφή των κυριότερων αποτελεσμάτων τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από διαστήματα εμπιστοσύνης και ακριβείς τιμές στατιστικής σημαντικότητας.
  Συμπεράσματα: Η σύνθεση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τρόπο που να οδηγεί συμπερασματικά στα βασικά σημεία διερεύνησης του θέματος.
 9. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κατηγορία της εργασίας (έρευνα ή ανασκόπηση) στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου
 10. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
 11. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιασθούν τα δεδομένα» κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.
 12. Προς διευκόλυνση συγγραφής της περίληψης συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» www.hjn.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

- Ηλεκτρονικά

Οι συγγραφείς εργασιών θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ γράφοντας την περίληψη της εργασίας στον κενό χώρο της πρώτης σελίδας, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία της φόρμας και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο:

Email: tli@zita-congress.gr

Περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με fax δε θα γίνουν δεκτές.

Η εταιρεία Οργανωτικής Υποστήριξης του Συνεδρίου ZITA CONGRESS & EVENT MANAGEMENT θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.
(Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θανάσης Λιάγκης, τηλ.: 22994 40964)